Disclaimer

  Terug naar het menu

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

 • de webpagina: iedere webpagina of site waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
 • de CD: iedere CD waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
 • de presentatie: iedere presentatie waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
 • de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina of CD;
 • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiŽren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
 • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
 • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
 • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
1. This disclaimer shall apply:
 • The web page: every web page or site to which the publischer includes a hyperlink to this disclaimer with the intention that this disclaimer shall be applicable;
 • CD: Every CD to which the publisher includes a hyperlink to this disclaimer with the intention that this disclaimer shall be applicable;
 • Presentation: each presentation in which the publisher includes a hyperlink to this disclaimer with the intention that this disclaimer shall be applicable;
 • The publisher: the authorized publisher of the web or CD;
 • Use (s): uploading, inlogging, consulting, reading, watching, listening, completing (forms), sending, (temporarily) copying, storing, transmitting, distributing, using services, committing legal actions (buy, rent);
 • You: the whether or not represented natural or legal person who uses the web page;
 • The content: among others texts, images, hyperlinks, audio and / or video fragments and / or other objects;
 • Damage: direct or indirect damage of any kind, including lost data, business, income, profit or other economic loss.
2. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina's en CD's. Door de webpagina's of de CD te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. 2. The following applies to the web pages and CDs. By using the web pages or the CD you agree with this disclaimer.
3. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina's en CD's regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. 3. The publisher endeavors to update and / or supplement the content of the web pages and CDs regularly. Despite this care and attention it is possible that the content is incomplete and / or incorrect.
4. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina's en de CD in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld. 4. The publisher provides the contents of the web pages and the CD in the state where it actually is, without warranty or guarantee as to the suitability, fitness for a particular purpose or otherwise. The content is experimental and intended for private use only.
5. De uitgever is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina's of met de onmogelijkheid de webpagina of de CD te kunnen raadplegen. 5. The publisher is not liable for damage caused or may be caused by the use of the web pages, or arising from or in any way connected with the use of the web pages, or the impossibility to use the web or CD for future reference.
6. De uitgever mag de webpagina's naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beŽindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beŽindiging. 6. The publisher's web pages may be modified or terminated at his own discretion and at any given moment, with or without prior notice. The publisher is not liable for the consequences of change or termination.
7. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachting van die bestanden in. 7. Subject to this disclaimer, the publisher is not responsible for any of the linked files of third parties. Links do not constitute endorsement of those files.
8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina's; Cd of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina's kopieert, gebruikt of verzendt. 8. Unauthorized or improper use of the web pages, CD or its content, may be an infringement of intellectual property rights, privacy, publication and / or communication in the broadest sense of the word. You are responsible for everything you send or copy from the web page, use or transmit.
9. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina's te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina's zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina's monitoren. 9. The publisher reserves the right to deny you permission to use the Web pages and / or certain services available on the web pages offered. Following that, the publisher can monitor access to the web pages.
10 De informatie, diensten of producten die u aantreft op deze website kunnen fouten bevatten en kunnen onderhevig zijn aan tijdelijke interruptie. Hoewel het wij ons best doen om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. 10. The information, services or products that you find on this website may contain errors and may be subject to temporary interruption. Although we do our best to provide and offer all information, services and products as complete and accurate as possible, we can not be held responsible for any errors, defects or other harmful consequences, resulting from the use of this website.
11. U zult de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina's, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden. 11. You will protect the publisher, its employees, agents, licensors, partners and the author of this disclaimer, against any judicial and non-judicial measures, condemnations, etc, including the costs for legal assistance, accountants etc. which are set as a result of or related to your use of the web pages, your violation of any law, regulation or the rights of third parties.

Terug naar het begin