Terug naar het menu

NAUTISCH NIEUWS

DEZE WEBSITE EN HET INFO20M BLAD WORDEN NIET LANGER VOORTGEZET. DE WEBSITE WORDT NIET LANGER BIJGEHOUDEN MAAR BLIJFT ONLINE ALS ARCHIEF.

Terug naar het begin

November 2013

Bezwaarbrief betaalsysteem inzameling afvalstoffen binnenvaart

De binnenvaart heeft unaniem bezwaar aangetekend tegen het nieuwe betaalsysteem voor de inzameling van afvalstoffen voor de binnenvaart. Er is een bezwaarbrief gestuurd naar de Minister van Infrastructuur en Milieu namens de Algemene Schippers Vereniging (ASV), de Binnenvaartbranche Unie (BBU), Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB), Koninklijke Schuttevaer, de Federatie Oud Nederlandse Vaartuigen (FONV) en het Nederlands Platform voor Waterrecreatie (NPvW).
De brief is hier te downloaden (0,7 Mb).

Terug naar het begin

Januari 2010

Wijziging tarieven binnenvaart per januari 2010

Op 15 december 2009 zijn de nieuwe tarieven voor de binnenvaart bekend gemaakt. Zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2009-20064.html

De volledige tekst geldend in 2010 is hier (42 kb) te vinden.

In de tabellen in informatieblad nummer 49 kunt u de overzichten vinden waarbij de tarieven van 2009 en 2010 met elkaar vergeleken worden. Een aantal zaken vallen daarbij op:
- de tarieven voor de meetbrieven zijn in 2010 (nog) niet gewijzigd
- de tarieven voor het onderzoek van schepen door IVW zijn in 2010 (nog) niet gewijzigd
- de tarieven voor het dienstboekje en het vaartijdenboek zijn met 44% gestegen
- de tarieven van de door het CCV afgenomen examens voor het (beperkt) groot vaarbewijs, het rijnpatent en het radarpatent en de afgifte van de diploma's is met 2,5% gestegen
- de tarieven van de door de VAMEX afgenomen examens voor het klein vaarbewijs en het groot pleziervaartbewijs en de afgifte van de diploma's zijn niet gewijzigd
- de tarieven voor het complete examen voor het (beperkt) groot vaarbewijs, het zeilbewijs en het rijnpatent zijn licht gedaald als gevolg van het samenvoegen van het examen Kennis schip en het examen Motorkennis in 2009.

Terug naar het begin

Oktober 2009

Kentekenregistratie van pleziervaartuigen

Op 14 oktober 2009 heeft de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, mevrouw Huizinga, haar visie op de kentekenregistratie van pleziervaartuigen bekend gemaakt aan de Tweede Kamer.

De brief heeft voornamelijk betrekking tot de kentekenregistratie van snelle motorboten zoals die nu plaats vindt bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer. De staatssecretaris meldt het volgende:
- het huidige registratiesysteem bevat vervuilde informatie
- het op afstand identificeren van overtreders op basis van het kenteken is niet geschikt omdat de eigenaarsaansprakelijkheid niet wettelijk verankerd is
- de mogelijkheid om een nieuwe kentekenregistratie op te zetten is onderzocht maar vindt ze niet noodzakelijk omdat dit zou leiden tot een forse toename van de administratieve lasten voor de burger hetgeen niet in overeenstemming is met het kabinetsbeleid dat streeft tot reductie van de administratieve lasten
- het bekeuren op kenteken is maar beperkt effectief omdat voor vele overtredingen het noodzakelijk is dat de snelle motorboot staande gehouden wordt (controle vaarbewijzen, uitrusting etc.)
- uit gegevens over incidenten en ongevallen op het water is niet gebleken dat snelle motorboten zorgen voor een veiligheidsprobleem
- ze onderschrijft de wens om bij de handhaving meer te kunnen doen bij grove overtredingen en recidive zoals het innemen of intrekken van het vaarbewijs of de inbeslagneming van de snelle motorboot. Dit kan echter alleen met een wijziging van de binnenvaart- en scheepvaartwetgeving
- ze gaat de RDW vragen om de integriteit van het huidige registratiesysteem te verbeteren door het vereenvoudigen van de aan- en afmelding en wijziging van de registratie (bijvoorbeeld via internet) en de mogelijkheden van een opschoonactie te onderzoeken
- vanuit verschillende overheid- en niet-overheidspartijen is belangstelling voor een goede registratie van pleziervaartuigen (blauwfonds/vaarbelasting), ze zal daar t.z.t. in haar verantwoordelijkheid voor het veiligheidsbeleid op het water een bijdrage aan leveren.

Download hier de gehele brief (25 kb).

Terug naar het begin

Oktober 2009

Gratis transponders zijn op!

Aanmelden voor AIS-proefproject niet meer mogelijk

De razendsnelle toeloop van kandidaten voor deelname aan het proefproject met 895 (gratis) AIS-transponders heeft alle verwachtingen overtroffen. Nog voor het weekend van 10 oktober bereikte de teller de limiet. Er is inmiddels een wachtlijst van enkele honderden bedrijven die ook mee willen doen aan het proefproject. Bureau Telematica Binnenvaart verwerkt momenteel alle aanvragen. Veel eerder dan gepland heeft BTB moeten stoppen met het registreren van aanmeldingen voor een gratis AIS-transponder.

Wie nu naast een kosteloze transponder grijpt, kan altijd nog gebruik maken van de subsidieregeling die binnenkort wordt gepubliceerd. BTB spant zich in om binnen de subsidieregeling een aantrekkelijk aanbod te ontwikkelen voor de binnenvaartbedrijven die geïnteresseerd zijn geraakt in AIS. Je kunt je interesse kenbaar maken via het webformulier op www.binnenvaart.org.

Bron: Bureau Telematica Binnenvaart

BTB heeft voor dit project een folder gemaakt: Een AIS-transponder... ...is dat iets voor u? (1,3 Mb)

Terug naar het begin

September 2009

Veiligheid op ruim vaarwater

Geregeld komen binnenschepen op ruim vaarwater zoals het IJsselmeer, de Waddenzee en de Zeeuwse en Zuidhollandse stromingen. Een aantal keer per jaar vindt er een incident plaats dat voorkomen had kunnen worden als de schippers zich beter hadden voorbereid op het varen in dit soort wateren.

Uit onderzoek bleek dat de weersituatie en een ontoereikende of ronduit slechte voorbereiding oorzaken zijn voor ongevallen op ruim vaarwater. Samen met de branche en Rijkswaterstaat heeft de Inspectie aandachtspunten opgesteld die binnenschippers kunnen langslopen ter voorbereiding op een vaart over ruim vaarwater.

Deze aandachtspunten zijn onder de titel ‘Veilig varen op ruim vaarwater’ samengebracht in een handzaam boekje (235 kb). Het kan deel uitmaken van het veiligheidssysteem aan boord.

Het waterbestendige boekje is onderdeel van een voorlichtingactie voor de binnenvaart. De branchepartijen waarmee de Inspectie hierbij samenwerkt zijn: Koninklijke Schuttevaer, Rijn en IJssel, Kantoor Binnenvaart, Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart en de Christelijke Bond van Ondernemers in de Binnenvaart.

Terug naar het begin

September 2009

Scheepsafvalstoffenverdrag per 1 november 2009 van kracht

Per 1 november 2009 wordt na ondertekening van België het Scheepsafvalstoffenverdrag van kracht. De bepalingen gelden voor alle eigenaren en bemanningen van vaartuigen en drijvende werktuigen die overwegend voor het bedrijfsmatig varen of werken op binnenwateren bestemd zijn, ongeacht wat deze vervoeren of verrichten.

Recreatievaartuigen vallen daar dus niet onder.

Meer informatie over het Scheepsafvalstoffenverdrag: Stichting Afvalstoffen Vaardocumenten Binnenvaart, www.sabni.nl

Over het scheepsafvalstoffenverdrag wordt op 22 oktober 2009 een gratis symposium door Rijkswaterstaat georganiseerd. Aanmelden via http://www.rijkswaterstaat.nl/water/wetten_en_regelgeving/symposium_scheepsafvalstoffenverdrag_sav.aspx. Inschrijving kan tot uiterlijk 16 oktober 2009.

Terug naar het begin

September 2009

Inland AIS-transponder Pilot en Subsidieregeling

Bureau Telematica Binnenvaart heeft de volgende informatie verspreid:

U heeft zich enige tijd geleden bij Bureau Telematica Binnenvaart (BTB) gemeld met vragen over een pilot of een subsidieregeling voor een Inland AIS-transponder. Op dat moment had BTB nog onvoldoende informatie beschikbaar. Inmiddels is er duidelijkheid: er komt zowel een pilot, als een subsidieregeling.

Vanaf dinsdag 6oktober is informatie over beide (pilot en subsidieregeling voor Inland AIS-transponders) online beschikbaar op de website www.binnenvaart.org. Op dat moment -niet eerder!- kunt u zich elektronisch inschrijven voor de pilot.

Vanaf week 41 wordt de brochure "Een Inland AIS-transponder is dat iets voor u" verzonden naar alle binnenvaartbedrijven in Nederland. In de brochure vindt u een bon voor deelname aan het proefproject (pilot) die u kunt sturen naar:
Bureau Telematica Binnenvaart
Antwoordnummer 5093
3000 VB Rotterdam

Bovengenoemde informatie kunt u vanaf week 41 ook terugvinden in advertenties in De Binnenvaartkrant en Weekblad Schuttevaer. En een week later ook in De Scheepvaartkrant.

Wie komt in aanmerking
De pilot en de subsidieregeling zijn voor de beroepsmatige binnenvaart op de Rijncorridor of tussen de ARA (Amsterdam - Rotterdam - Antwerpen) havens. Maar ook in aanmerking komen niet-beroepsmatige vaartuigen die langer zijn dan 20 meter in de genoemde corridors. Commercieel opererende vaartuigen in deze gebieden die korter zijn dan 20 meter (sleepboten e.d.) komen uiteraard ook in aanmerking.

Pilot
Voor de pilot zijn 895 gratis* AIS-transponders beschikbaar die bij inschrijving worden uitgereikt. Hierbij wordt het principe gehanteerd:
Wie het eerst komt, het eerst maalt en zolang de voorraad strekt. Hierover kan niet worden gediscussieerd of gecorrespondeerd. Daarom OP=OP
De pilot loopt van 1 oktober 2009 tot en met 31 januari 2010, dit betekent dat de aanvraag voor deelname uiterlijk 31 januari 2010 dient te zijn ingediend.

*de AIS-transponder wordt gratis ingebouwd, de integratie met de Ecdis en/of radar is voor rekening van de schipper.

Subsidieregeling
Onafhankelijk van de pilot stelt het Ministerie van Verkeer & Waterstaat een subsidie ter beschikking, aangevuld met een eigen bijdrage van de scheepseigenaar.
De details van de subsidieregeling worden nog voor het einde van dit jaar gepubliceerd. De subsidieregeling gaat lopen tot eind 2012 en is zo opgezet dat de volledige vloot kan worden uitgerust.

Bron:
Bureau Telematica Binnenvaart
Vasteland 12e
3011 BL Rotterdam
www.binnenvaart.org

Meer informatie over het Automatisch Identificatie Systeem is te vinden op http://www.binnenvaart.org/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=168.

Hier leest u o.a. over:
* Wat is AIS
* Het convenant
* Waar is AIS verplicht (Oostenrijk en binnenkort Antwerpen)
* Subsidieregeling AIS apparatuur
* Goedgekeurde AIS apparatuur
* AIS voor de zeevaart en AIS voor de binnenvaart - er is verschil
* AIS online - schepen volgen via internet, mag dat?
* Hoe denkt BTB over een transponderplicht?
* Veiligheid en AIS
* Veel gestelde vragen over AIS
* Alternatieven voor AIS?

Simon de Waard weet nog het volgende te melden:
De subsidieregeling wordt een Europese regeling waar dus ook niet-Nederlanders gebruik van kunnen maken. In Duitsland gaat een parallel subsidietraject lopen (gelijk met Nederland). Duitsers kunnen niet van de Nederlandse subsidieregeling gebruik maken en Nederlanders kunnen niet van de Duitse subsidieregeling gebruik maken. Criterium voor deelname aan de Nederlandse regelingen (pilot en subsidie) is dat je in Nederland rondvaart.

Voor de pilot is het criterium dat je actief op de hoofdtransportassen vaart. Aan de AIS-pilot kunnen ook niet beroepsmatig varende schepen die langer zijn dan 20 meter deelnemen. Deze moeten een certificaat van onderzoek (IVW) kunnen overleggen om in aanmerking te komen voor pilot deelname.

Daarbij is nu ook duidelijk dat bij de pilot de installatie is inbegrepen. Die wordt uitgevoerd door een erkend installateur voor deze apparatuur. Over de subsidie bij de uitrol van het gehele traject is nog niets bekend gemaakt. (SdW)

Terug naar het begin

Juli 2009

Aanwijzing VAMEX als exameninstituut en publicatie examenreglement en examenprogramma CWO groot motorschip

Per 1 juli 2009 is de Binnenvaartwet van kracht geworden. De VAMEX is officieel aangewezen als erkende exameninstantie middels het "Besluit houdende aanwijzing van de exameninstellingen krachtens de Binnenvaartwet" (590 kb). Ook is het examenprogramma en het examenreglement voor o.a. het theorie- en praktijkexamen CWO groot motorschip officieel gepubliceerd via "Besluit tot goedkeuring van de examenreglementen en examenprogramma's voor de Binnenvaart in verband met de inwerkingtreding van de Binnenvaartwet (goedkeuring binnenvaartexamens 2009)" (1,9 Mb).

Terug naar het begin

Juli 2009

10e wijzigingsbesluit BPR en andere reglementen gepubliceerd

Op 7 juli 2009 is het concept voor de wijziging van het o.a. het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) gepubliceerd. Deze publicatie staat ook wel bekend onder de titel "10e wijzigingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement". Alhoewel de titel doet suggereren dat het hier alleen om wijzigingsvoorstellen gaat voor het BPR, is dat niet zo. In dit besluit zijn wijzigingen opgenomen over:

De publicatie (185 kb) van het concept besluit bestaat uit 53 pagina's. Een ieder die dat wil kan zijn/haar zienswijze op dit concept besluit geven tot 6 augustus 2009 (30 dagen na 7 juli 2009). De reacties kunnen verstuurd worden aan de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, Postbus 20901, 2500 EX Den Haag.

Terug naar het begin

Juli 2009

Tarieven VAMEX theorie en praktijkexamen bekend

In de Binnenvaartregeling is bepaald dat het door de Stichting VAMEX te Den Haag afgegeven diploma CWO groot motorschip recht geeft op een groot pleziervaartbewijs. Met dit groot pleziervaartbewijs is men vrijgesteld van de verplichting tot het bezitten van een beperkt groot vaarbewijs voor het besturen van pleziervaartuigen van 25 tot 40 meter lengte. Het door de VAMEX af te nemen examen CWO groot motorschip bestaat uit een theorie-examen en een praktijkexamen. Het tarief is voor het theorie-examen is vastgesteld op € 175 en het praktijk-examen op € 385 inclusief BTW. Met de publicatie (170 kb) in de Staatscourant is dit officieel vastgelegd.

Terug naar het begin

April 2009

Verslag conferentie SRN over Blauwfonds/Vaarbelasting

In maart 2009 heeft de Stichting Recreatietoervaart Nederland (SRN) een conferentie gehouden over het Blauwfonds tijdens de HISWA in Amsterdam. Het volledige verslag van deze conferentie kun u hier (5,5 Mb) downloaden. Voor meer informatie zie Info20M nummer 43.

Terug naar het begin

Maart 2009

FONV tegen Blauwfonds/Vaarbelasting

De FONV is tegen de invoering van het Blauwfonds voor de pleziervaart zoals voorgesteld door de taskforce van het Ministerie van LNV. Middels een brief (140 kb) is er een reactie gestuurd naar Minister Gerda Verburg.

Terug naar het begin

Januari 2009

Rapport: gebruik van koolteer in de binnenvaart

In het verleden was steenkoolteer een veel gebruikt product om de onderwaterlijn van schepen te verfraaien en te beschermen tegen roest en rot, maar werd ook toegepast op de huid van ballasttanks. Steenkoolteer is een mengsel van stoffen, waarin onder andere polycyclische koolwaterstoffen voorkomen (PAK). Sommige van deze PAK zijn kankerverwekkend, andere giftig of slecht afbreekbaar. Bij het gebruik van teer treden emissies op bij het aanbrengen, door slijtage en uitloging en bij verwijdering van de oude teerlagen. In 1997 trad het besluit PAK-houdende coating in werking. Het besluit verbiedt het toepassen, voorhanden hebben en aan anderen ter beschikking stellen van teerhoudende coatings. Teervrije coatings en bitumen kunnen wel worden toegepast.

Het toepassen van een PAK-houdende coating op de romp van binnenvaartschepen is in Nederland verboden. Met een PAK-houdende coating rondvaren is niet strafbaar. Het beeld bij met name de handhavers is dat een Nederlands verbod op het toepassen van PAK-houdende coatings onvoldoende soelaas biedt voor de verbetering van de waterkwaliteit. Daarom is in 2007 onderzoek gestart dat antwoord moet geven op de beleidsvraag of een bredere internationale aanpak van PAK-houdende coatings binnenvaart nodig is. Het persbericht is te vinden via http://www.helpdeskwater.nl/coatings_binnenvaart.

In het rapport (2,8 Mb) komt een positiever beeld naar voren dan werd verwacht. De meeste ons omringende landen hebben inmiddels met Nederland vergelijkbare maatregelen getroffen waardoor de bijdrage van de bron 'koolteer binnenvaart' nog maar zeer beperkt is. Andere bronnen zoals atmosferische depositie, aanvoer rivieren en verduurzaamd hout zijn veel belangrijker. Er is dus al sprake van een brede internationale aanpak. Alleen België blijft achter met het treffen van maatregelen.

In info20M nummer 41 gaan we verder met de onderwerpen die voor de historische scheepvaart van belang zijn.

Terug naar het begin

Januari 2009

Reacties op de Modernisering van de Monumentenzorg

Op 27 november 2008 heeft minister Plasterk zijn visie op een gemoderniseerde monumentenzorg bekend gemaakt. Het bijbehorende document met daarin de contouren van het nieuwe monumentenstelsel is voor advies verstuurd naar diverse organisaties (Raad voor Cultuur, IPO, VNG etc.) en is hier (75 kb) te downloaden. Dit document is nog geen definitief beleidsplan, maar een voorstel waarover discussie mogelijk is. De meningsvorming wordt verder gestimuleerd door bestuurlijk overleg, werkbezoeken en discussies over het nieuwe stelsel met en in het veld. OCW wilde voor 23 januari 2009 reacties op de nieuwe plannen voor de monumentenzorg.

Voor zover ons bekend zijn er 3 reacties die de historische vaartuigen en het maritiem erfgoed ondersteunen naar minister Plasterk gestuurd.

Reactie (50 kb)van de FONV. De FONV heeft haar aanbevelingen over de integratie van het varend en nautisch erfgoed in de moderne monumentenzorg uitgewerkt in de notitie "Een veilige haven voor varend erfgoed; Reactie van de Federatie Oud Nederlandse Vaartuigen op Een lust, geen last; Visie
Modernisering Monumentenzorg". Deze notitie (52 pagina's) is samen met de brief naar de minister gestuurd. De notitie wordt op papier gedrukt en is verkrijgbaar via het bureau van de FONV.

Reactie (60 kb) van de Mobiele Collectie Nederland

Reactie (20 kb) van de LWO commissie historische woonboten

Terug naar het begin

Januari 2009

SP actieplan voor de kleine binnenvaart

In oktober 2008 heeft de SP een actieplan (0,8 Mb) voor de kleine binnenvaart gepubliceerd. In het plan pleit de SP de volgende 19 acties die de overheid zou kunnen overnemen:

Milieu
1. In 2015 vindt 5% extra transport van goederen over het water plaats ten opzichte van het wegtransport.
2. Stel strenge eisen aan schone motoren voor nieuwe schepen, vergelijkbaar met de Europese normen voor uitstoot van schadelijke stoffen, de zogenaamde euro 6 normen voor wegtransport per 2006.
3. Een lager belastingtarief op zwavelvrije diesel.
4. Na 2009 bij de veiligheidskeuring een verplichte roetmeting voor binnenvaartschepen.
5. Stel een 'Schoonschip'-fonds in voor de aanschaf van het eerste schip van een startende ondernemer. Hiermee worden extra investeringen in schone en zuinige motoren en materieel gedekt. Dit kan gekoppeld worden aan de fiscale regeling Energie Investeringsaftrek. Hierbij kunnen investeringen in energiebesparing in één keer ten laste gebracht worden van de winst. Dit kan ook voor de binnenvaart van toepassing zijn.
6. Stel schepen ouder dan 30 jaar vrij van CCR regels die per 2010 ook op hen van toepassing zouden zijn'.

Financiering
7. Voer een evenredige vrachtverdeling in met vaste bodemprijs voor vrachten per klein binnenschip (tot 1000 ton).
8. Doorzetten van de subsidieregeling VERS1 en deze na 2009 ook toepassen op zwavelarme brandstof.
9. Borgstellingkredieten voor investering in bouw en onderhoud van kleine schepen, zodat investeringen door banken minder risicovol worden.
10. Voer de sloopregeling2 in voor oude binnenvaartschepen waarvan de schipper de opbrengst wil investeren in een nieuw klein binnenvaartschip (tot 1000 ton)'.
11. Kom binnenschippers op kleine schepen tegemoet door vrijstelling van brug- en havengelden.
12. Er moet snel een actualisatie van het 'Besluit laad en lostijden' komen voor marktconforme vergoeding voor overliggen wordt geboden.
13. Besteed de elf miljoen euro, die het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) nodig acht aan extra subsidie voor:
a. een bijdrage aan de ombouw van romp en roer van ten minste veertig procent;
b. roetfilters voor de binnenvaart;
c. apparatuur voor bepaling van de adviessnelheid.
14. Structureel 7,7 miljoen euro per jaar voor de achttien schippersinternaten.

Infrastructuur
15. Vergroot en verbeter het stelsel van vaarwegen.
16. Creëer overslagterminals bij de overgang van grote naar kleine vaarwegen.
17. Zorg regionaal voor mobiele kranen die ingezet kunnen worden bij overslag.
18. Regel via de uitgifte van bedrijventerreinen dat bedrijven met grote logistieke stromen die zich voor scheepsvervoer lenen, zich aan water moeten vestigen. Differentieer de grondprijzen, zodat vestiging aan het water relatief goedkoper is. Neem verder in de vergunningvoorwaarden bij bedrijven met een wateraansluiting op dat ze verplicht zijn om minstens vijftig procent van hun aan- en afvoer via deze route te regelen.
19. Zorg voor mogelijkheden om van de ligplaats van het schip snel thuis te kunnen komen.

De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat heeft 2 maal op dit actieplan gereageerd. De eerste keer (17 kb) op 28 november 2008 waarin globaal gereageerd wordt, de tweede keer (43 kb)op 22 januari 2009 waarbij op alle 19 acties inhoudelijk wordt ingegaan. In info20M nummer 41 gaan we verder met de onderwerpen die voor de grote pleziervaart van belang zijn.

Terug naar het begin

Januari 2009

Wijziging tarieven binnenvaart per januari 2009

Op 29 december 2008 heeft het Ministerie van Verkeer en Waterstaat opnieuw de tarieven voor de scheepvaart vastgesteld. Het betreft daarbij prijsstijgingen van zowel de binnenvaart als de zeevaart. De prijsstijgingen zijn aangekondigd in de staatscourant (0,9 Mb). Aangezien in het verhaal in de staatscourant alleen maar wordt aangegeven dat een prijs vervangen moet worden door een andere prijs, krijg je geen inzicht in waar het nu eigenlijk over gaat. Gelukkig kan op internet ook de compleet bijgewerkte tarieven regeling (42 kb)worden opgevraagd. Per januari 2009 zijn er diverse prijswijzigingen doorgevoerd. Zo heeft het afgeven van een meetbrief zonder dat er gemeten wordt, een verlenging of een wijziging van de meetbrief dezelfde prijs gekregen, hetgeen voor de ene handeling een kostenverlaging van 70% oplevert en voor het andere een kostenverhoging van 300%. Diverse onderzoeken voor het certificaat van onderzoek hebben dezelfde prijs gekregen, varierend in prijsstijging van +8% tot +35%. Bij de vaarbevoegdheidsbewijzen is het diploma zelf goedkoper geworden, de prijs voor de examens daarintegen zijn sterk gestegen. Het totale kostenplaatje voor het behalen van een diploma (examen en diploma) is daarmee sterk gestegen. In verband met de invoering van de Binnenvaartwet in 2009 zijn er ook enkel nieuwe prijzen vastgesteld, waaronder voor het beperkt groot vaarbewijs en het groot pleziervaartbewijs. Deze worden van toepassing zodra de Binnenvaartwet van kracht wordt. Er wordt momenteel nog gekeken naar de sterke prijsstijgingen bij de examencommissie voor het groot vaarbewijs. Een analyse van de prijsstijgingen en wat dat voor de binnenvaart (en de grote pleziervaart) betekent zullen we in het informatieblad nummer 41 verder uitwerken.

Terug naar het begin

November 2008

Rapport: Een goede toekomst voor het kleine schip

In 2006 hebben diverse organisaties een convenant voor het kleine schip getekend. De convenantpartijen hebben zich bereid verklaard een onderzoek te zullen uitvoeren naar de kansen en bedreigingen van het kleine schip in de binnenvaart. Het oogmerk hierbij is de diversiteit van de hele vloot te behouden en een tekort van kleine schepen in de binnenvaartvloot te voorkomen. In november 2008 is het rapport waarin dit onderzoek is uitgewerkt, vrijgegeven. Het rapport (1 Mb) behandelt de toekomst van de kleine schepen (maximaal 86 meter lang, max. 1500 ton) in de beroepsvaart. Het aantal Nederlandse spitsen (38,5 m) is bijvoorbeeld van ongeveer 1350 schepen in 1981 terug gelopen naar iets minder dan 400 schepen in 2003. Ook het aantal kempenaars (tot 55 m) is in die periode sterk achteruit gegaan, van ongeveer 1700 schepen in 1981 naar ongeveer 700 schepen in 2003. En dat terwijl de schepen tot 86 m alle wateren in Nederland kunnen bevaren, terwijl de grote schepen (groter dan 86 m) slechts 35% van Nederland kunnen bevaren (klasse IV en hoger). Het rapport bevat een helder overzicht van de soorten schepen, hun lading, hun vaargebied, de oorzaken van de terugloop in aantallen schepen, de marktkansen voor kleine schepen en oplossingen. Aan het eind staan 21 concrete acties genoemd waarmee men hoopt de doelstellingen van de toekomst voor het kleine schip te behouden. Medewerking van alle marktpartijen en de overheid is daarbij noodzakelijk.

Terug naar het begin

November 2008

Brochure: Wet- en regelgeving voor sportverenigingen

Alle bestuurders en medewerkers van (sport)verenigingen hebben bij hun verenigingsactiviteiten te maken met de Nederlandse wet- en regelgeving. Iedere Nederlander wordt geacht goed op de hoogte te zijn van deze wetten en regels. Praktisch gezien is dat vrijwel onmogelijk, maar als de wetten en regels binnen de vereniging per ongeluk worden overtreden, bent u als bestuurder wél verantwoordelijk.

Om bestuurders bij hun taken te ondersteunen heeft het NOC*NSF een vernieuwde brochure “Wet- en regelgeving voor sportverenigingen” uitgegeven. Aan de hand van de brochure kunt u snel nagaan of de zaken binnen uw vereniging goed geregeld zijn, of dat u moet bijsturen. De brochure is ingedeeld aan de hand van de diverse taken binnen een vereniging. Zo zijn er aparte hoofdstukken voor bestuurders, voor vrijwilligers en – voor grote verenigingen met een eigen clubgebouw - de horeca. Achter in het boekje is een trefwoordenregister opgenomen.

Als bestuurder van een (sport)vereniging is het bijzonder nuttig om het PDF-bestand (0,6 Mb) van de brochure eens grondig door te lezen. Sla het op, print het uit en breng uw medebestuurders op de hoogte!

Terug naar het begin

April 2008

Rode diesel voor historische schepen

Aan alle eigenaren van schepen met de status “Varend Monument®”.

Op 12 april 2008 werd duidelijk dat het Handboek Accijns werd "opgeheven". Daarmee gaan de verbruiksbelastingen veranderen. Het invoeren zou direct na publicatie in de Staatscourant met terugwerkende kracht vanaf 21 maart 2008 geschieden. Door de publikatie leek de gedoogsituatie niet meer van kracht voor het gebruik van laagbelaste brandstof (rode diesel/gasolie) door Varende Monumenten® door het verdwijnen van het Handboek. Op maandag 14 april heeft een van de leden van de werkgroep regelgeving, op verzoek van het bestuur van het FONV, navraag gedaan over deze situatie bij het ministerie van Financiën. Op 17 april 2008 kregen we het verheugende bericht, dat het gebruik van laagbelaste brandstof (rode diesel/gasolie) door Varende Monumenten® nog steeds is toegestaan.

Mocht u tenslotte bij het gebruik van laagbelaste diesel (rode diesel/gasolie) onder in het aanhangsel genoemde voorwaarden, problemen ondervinden met de Dienst Accijns en verbruiksbelasting, laat hen dan dit artikel lezen en maakt u melding van dit voorval bij het bureau FONV. Als aanvulling op dit bericht: het digitale Handboek Accijns en verbruiksbelasting wordt geactualiseerd en op het internet gepubliceerd (naar verwachting in 2009).

Met vriendelijke groet, Kees Pette, voorzitter FONV

Terug naar het begin

December 2007

Binnenvaartwet definitief gepubliceerd

De tekst van de definitieve versie van de Binnenvaartwet is op 18 december 2007 in het Staatsblad nummer 498 gepubliceerd. Met deze publicatie in het Staatsblad is de Binnenvaartwet zelf helemaal klaar. Afgezien van het feit dat de artikelen van de Binnenvaartwet zijn hernummerd is er inhoudelijk niets gewijzigd ten opzichte van de versie die naar de Eerste Kamer is gestuurd. De uitwerking van de Binnenvaartwet staat in het Binnenvaartbesluit waaraan nog gewerkt wordt. Pas als het Binnenvaartbesluit ook helemaal klaar is, kan de Binnenvaartwet worden ingevoerd. De Binnenvaartwet is dus NOG NIET van kracht. Naar verwachting geschiedt de invoering van zowel de Binnenvaartwet en het Binnenvaartbesluit op 30 december 2008.

Terug naar het begin

Juni 2007

RIS-richtlijn implementatie in de Nederlandse wetgeving

Om de binnenvaart in Europa te bevorderen zijn impulsen om de efficiency en de veiligheid van de sector te verhogen van groot belang. De RIS-richtlijn (River Information Services) levert hier een bijdrage aan. De Europese richtlijn 2005/44/EG betreft een samenhangend pakket van informatiediensten en afspraken over samenwerking om het verkeers- en vervoersmanagement ten behoeve van de binnenvaart te optimaliseren. Deze diensten kunnen variëren van ondersteuning bij reisplanning (waterstanden, stremmingen, weersverwachtingen e.d.), het geven van verkeersinformatie (wachttijden) tot het beter afstemmen van inspecties (uitwisselen inspectie resultaten, combineren van inspecties) en het slimmer gebruik maken van statistieken (per route trends onderkennen).

Inmiddels wordt in diverse Europese landen (Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk) op nationaal niveau gewerkt aan de implementatie van RIS. Afstemming op Europees niveau is daarbij van groot belang. Het doel van de richtlijn is het instellen van een Europees kader voor de toepassing van het RIS-concept om de compatibiliteit en interoperabiliteit tussen de bestaande en nieuwe RIS-systemen op Europees niveau te garanderen en om een doeltreffende interactie tussen de verschillende vaarweginformatiediensten tot stand te brengen.

De RIS-richtlijn dient voor 20 oktober 2007 te zijn geïmplementeerd. De RIS-richtlijn is op 7 september 2005 gepubliceerd. Een kleine wijziging is op 27 december 2005 gepubliceerd. Het betreft hier wijziging van enkele data. Ter implementatie werd op 26 februari 2007 een Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet ingediend bij de Tweede Kamer. Deze is nu behandeld door de vaste commissie van vervoer en kan vervolgens plenair in de Tweede Kamer behandeld worden. Om de RIS-richtlijn in te voeren moeten diverse wetten aangepast worden zoals de Scheepvaartverkeerswet, het Scheepvaartreglement Territoriale Zee, het Binnenvaartpolitiereglement, het Rijnvaartpolitiereglement etc. Na behandeling in de Tweede Kamer gaan de voorstellen naar de Eerste Kamer.

Wijziging Scheepvaartverkeerswet i.v.m. de implementatie van de RIS-richtlijn:

Terug naar het begin

April 2007

Zwavelvrije diesel smeert beter dan zwavelhoudende

Een onderzoek van het aan de Stichting Projecten Binnenvaart gelieerde Expertise Innovatiecentrum Binnenvaart (EICB) toont aan, dat de zwavelarme diesel (10 ppm of deeltjes per miljoen) die het wegverkeer nu gebruikt, veel betere smerende eigenschappen heeft dan de in de binnenvaart gebruikte gasolie met een zwavelgehalte van 2000 ppm zwavel. Slechtere smering door ontzwaveling was een belangrijk argument om niet in één keer tot volledige ontzwaveling over te gaan, maar deze stapsgewijs uit te voeren. Brandstofpompen en verstuivers van oudere dieselmotoren zouden anders door gebrek aan smering schade oplopen. Lees verder in het artikel van het weekblad Schuttevaer week 16.


Terug naar het begin

Januari 2007

CD examentraining kielboot zeilen

Voor het zeilen met een kielboot is er de CWO discipline kielboot zeilen. Behalve kielboot zeilen is er ook nog zwaardboot zeilen, jeugdzeilen en zeezeilen. De CWO discipline kielboot zeilen kent 5 niveau's:
- kielboot 1, voor de beginnende zeiler,
- kielboot 2, voor de gevorderde zeiler,
- kielboot 3, voor de vergevorderde zeiler en beginnende schipper,
- kielboot 4, voor de geroutineerde zeiler en instructeur A,
- kielboot 5, voor de zeer geroutineerde zeiler en instructeur B
Met de examentraining kielboot zeilen kunt u zich op de PC voorbereiden op de examens CWO kielboot zeilen niveau 1 t/m 5. De examentraining bevat 4000 vragen over zowel de theorie als de praktijk van het zeilen.
Voor meer informatie over kielboot zeilen zie www.cwo.nl
Voor meer informatie over de CD en het bestellen zie www.promanent.com


Terug naar het begin

Januari 2007

Europese richtlijn voor de binnenvaart definitief

Op 30 december 2006 zijn de Europese richtlijn 2006/87/EG en de Europese richtlijn 2006/137/EG officieel gepubliceerd in publicatieblad L 389. Hier zijn beide Europese richtlijnen met publicatiedatum 18 december 2006 in diverse talen te downloaden. De Nederlandse versie van beide Europese richtlijnen zijn ook te downloaden bij de regelgeving. De concept tekst van de Europese richtlijn voor de binnenvaart is verwijderd.

Terug naar het begin

December 2006

Examen kennis Rijn per 1 januari 2007

Per 1 januari 2007 wordt het vak kennis Rijn niet meer mondeling maar schriftelijk afgenomen. De Rijn is daarvoor in 7 zones ingedeeld. Per zone wordt een examen afgenomen dat zich richt op de geografische kennis van het betreffende gebied. Het examen bestaat uit 20 meerkeuzevragen met 3 antwoordalternatieven. De maximale examentijd is 30 minuten. Om te slagen moet de kandidaat 70% oftewel 14 van de 20 vragen goed beantwoorden.

Bij de opzet van het examen kennis Rijn is eerder ook uitgegaan van een algemeen deel kennis Rijn. In overleg met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is gebleken dat het algemeen deel als los examenonderdeel voor het vak kennis Rijn niet nodig is. Dit is reeds opgenomen in het onderdeel Reglementen.

De indeling van de 7 zones is als volgt:
Zone 1, van Spijk kmr 857,40 tot Rheinberg kmr 806
Zone 2, van Rheinberg kmr 806 tot Neuss kmr 740
Zone 3, van Neuss kmr 740 tot Lülsdorf kmr 666
Zone 4, van Lülsdorf kmr 666 tot Ober Lahnstein kmr 585
Zone 5, van Ober Lahnstein kmr 585 tot Mainz kmr 493
Zone 6, van Mainz kmr 493 tot Rheinau kmr 412
Zone 7, van Rheinau kmr 412 tot Iffezheim kmr 334

De onderstaande eisen zijn van toepassing bij iedere zone waarin examen wordt gedaan:
1. De kandidaat kan de loop van de rivier beschrijven.
2. De kandidaat kan aan de hand van de KMR belangrijke gemeentes noemen.
3. De kandidaat kan aan de hand van de KMR de zijrivieren en kanalen noemen.
4. De kandidaat kan bruggen en doorvaarten noemen.
5. De kandidaat kan de voor het Groot Patent van belang zijnde havens met bijbehorende kenmerken noemen.
6. De kandidaat kan de voor het Groot Patent van belang zijnde ankerplaatsen noemen.
7. De kandidaat kan de voor het Groot Patent van belang zijnde vereist vaargedrag noemen (indien van toepassing).
Voor meer informatie zie www.cbr.nl

Terug naar het begin

November 2006

Convenant tussen de binnenvaart
en het ministerie van Verkeer en Waterstaat

Op 14 november 2006 hebben vertegenwoordigers van de beroepsbinnenvaart en het ministerie van Verkeer en Waterstaat gezamenlijk een convenant getekend. In het convenant staan diverse afspraken die beide partijen moeten naleven tot het einde van het convenant op 31 december 2011. Hoewel de afspraken gemaakt zijn met de beroepsbinnenvaart zijn er een aantal afspraken ook voor de grote pleziervaart van belang:

Terug naar het begin

November 2006

Voorschotexamen binnenvaart wordt vervangen


Zolang iemand nog niet voldoende vaartijd bij elkaar heeft, kan een kandidaat voorschotexamen doen. De kandidaat doet dan alle schriftelijke examens zonder het mondeling afsluitende examen Navigatie. Indien de schriftelijke examens voldoende zijn dan heeft men nog 5 jaar de tijd om voldoende vaartijd bij elkaar te vergaren. Voor kandidaten die voor 1 januari 2007 voorschotexamen doen, wijzigt er niets.
Wil een kandidaat na 1 januari 2007 zonder voldoende vaartijd examen doen, dan kan dat. Indien de kandidaat de schriftelijke examens met een voldoende afsluit, dan krijgt hij/zij een diploma Aspirant Schipper Binnenvaart. Deze blijft 2 jaar geldig. Heeft men binnen de 2 jaar voldoende vaartijd en een voldoende voor het mondelinge examen Navigatie dan krijgt men automatisch het diploma Schipper Binnenvaart. Op basis van het diploma Aspirant Schipper Binnenvaart kan men als men minimaal 150 vaardagen heeft aangetoond de aantekening matroos in het dienstboekje verkrijgen.
Voor meer informatie zie nieuw diploma aspirant schipper Bron: Weekblad Schuttevaer week 44 (250 kb)

Terug naar het begin

29 november 2004

9e Wijzigingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement van kracht

Het 9e wijzigingsbesluit van het Binnenvaartpolitiereglement is op 29 november 2004 van uit het Staatsblad op www.overheid.nl/op gezet. De wijziging is per 1 december 2004 van kracht. Het 9e wijzigingsbesluit is totaal 90 pagina's groot inclusief toelichting. De gehele tekst van het Binnenvaartpolitiereglement inclusief de wijzigingen is te downloaden via www.overheid.nl wet- en regelgeving. Aangezien het nieuwe BPR nogal wat verschilt met het oude BPR is goede bestudering van de wijzigingen noodzakelijk.
Voor wie niet per artikel en per lid wil bekijken wat er precies gewijzigd is, is er de syllabus 'BPR 2004. Wat is er veranderd?' verkrijgbaar. In 28 pagina's duidelijke taal geeft deze syllabus een overzicht van de wijzigingen en de achtergronden. Uitgebreide teksten voor iedere watergebruiker, de pleziervaart, de duikers, grote motorschepen en grote zeilschepen. De syllabus is te bestellen voor 7,50 euro inclusief porto- en verzendkosten. Stuur uw bestelling met uw postadres per email: bosq@xs4all.nl De syllabus wordt per post inclusief factuur naar u thuis gestuurd.

Terug naar het begin

9 november 2004

Diploma Theoretische Kustnavigatie
geeft vrijstelling voor Klein Vaarbewijs Aanvullend

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft in november 2004 een regeling gepubliceerd in de Staatscourant waarin het diploma Theoretische Kustnavigatie vrijstelling verleent voor het examen Klein Vaarbewijs Aanvullend. De vrijstelling geldt voor de kandidaten die vanaf april 2004 het examen Theoretische Kustnavigatie met goed gevolg hebben afgelegd. Wanneer deze kandidaten het examen Klein Vaarbewijs 1 met goed gevolg hebben afgelegd kunnen zij op basis hiervan een Klein Vaarbewijs II aanvragen. Ze hoeven dus geen examen Klein Vaarbewijs Aanvullend af te leggen.
Om dit voor elkaar te krijgen is het examenreglement voor Theoretische Kustnavigatie in het voorjaar van 2004 gewijzigd.

Terug naar het begin